1. Geldigheid

Al onze leveringen en dienstverleningen volgen uitdrukkelijk op basis van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen, in het bijzonder ook bedrijfsvoorwaarden van de koper, treden uitsluitend door schriftelijke bevestiging onzerzijds in werking.

2. Orderbevestiging

De door de koper ondertekende bestelling is bindend, bij bestellingen via het internet is de verzending van de bestelling bindend. Wij houden ons het recht voor, de daardoor aangeboden verkoopcontract binnen 4 weken na toezending door middel van een opdrachtbevestiging te accepteren. Leveringen en rekeningtoezending staan gelijk aan een schriftelijk bevestiging.

3. Prijzen

1. De overeengekomen prijzen zijn te verstaan vanaf verzendplaats Engwilen (Zwitserland). Verzending gebeurt naar ons eigen inzicht. Wij leveren in normaal gebruikelijke verpakking; eventuele bijzondere verpakkingen (bijv. zeebestendig) worden de koper in rekening gebracht. Vracht- en verzendkostenvrije verzending uitsluitend na voorafgaande schriftelijke bevestiging.
2. Na afloop van de 30-daagse betalingstermijn worden openstaande rekening aan een incasso bureau overgedragen.Dit kan voor de schuldenaar tot omvangrijke meerkosten en tevens vermelding bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) tot gevolg hebben. (Hiervoor houden wij ons aan de geldige wettelijke voorschriften).

4.Lieferung

Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschliesslich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

5. Eigendomsvoorbehoud

1. Al onze leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van het artikel gaat eerst na ontvangst van betaling aan de kopende partij over.
2. Tot overgang van het eigendom is de verpanding of eigendomsoverdracht aan derden van het geleverde verboden. Het doorgeven van de waren is alleen in normaal zakelijk verkeer toegestaan. In het geval van doorgave van de artikelen die onder eigendomsvoorbehoud vallen, wordt onmiddellijke vordering van de totale schuld door ons geheven.
3. Wanneer de koper een betaling geheel of gedeeltelijk niet heeft voldaan, zijn betalingen weigert te betalen, of er gerede twijfels aan zijn betalingsmogelijkheden zijn, dan vervalt zijn recht over de waren te beschikken. Wij houden ons in dit geval het recht voor om van het verdrag terug te treden en/of de ontvangst van betalingen door derden aan de koper over te nemen. Wij zijn tevens gerechtigd informatie van de koper te verlangen over de ontvanger van de waren, de ontvanger van de overgang van de vordering op de hoogte te stellen en de vordering op de ontvangende partij over te laten gaan.

6. Garantiebepalingen

1. In geval van beschadigingen of onvolledige leveringen, wordt de levering op wens van de koper vernieuwd. De koper heeft bij uitblijvende of foutieve levering van de vervangende goederen het recht om verlaging van de leverprijs (korting) of ongedaan maken van het verdrag te verlangen.
2. De koper is verplicht ons de toe te staan de foutieve of beschadigde levering naar onze keuze bij de koper of bij ons te laten onderzoeken. Wanneer de koper deze onderzoeking niet toestaat, worden wij van onze garantieplicht ontheven.

7. Plaats van levering, vestigingsplaats en rechtsorde

1. Voor verdragen met handelaren wordt als plaats van levering en betaling, zowel als bevoegd recht der ondernemer overeengekomen, met dien verstande dat wij het recht hebben ook in de standplaats van de koper of die van een van zijn filialen een aanklacht in te dienen.
2. Heeft de koper geen vestigingsplaats in het binnenland of verandert hij zijn woon- of verblijfsplaats buiten het rechtsgebied van Zwitserland, dan geldt onze vestigingsplaats als stand des gerechts. Dit geldt ook wanneer de woon- of verblijfsplaats van de koper op het moment van het indienen van een aanklacht niet bij ons bekend zij.
3. Het verdrag is valt onder Zwitsers Recht. De bepalingen van het UN-handelsrecht zijn op het verdrag tussen ons en de koper niet van toepassing.

8. Overige bepalingen

Wanneer enkele bepalingen van dit verdrag helemaal of gedeeltelijk buiten werking gesteld zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.

Vanuit het Duits vertaald. Voor het gerecht gelden uitsluitend de Duitstalige algemene bedrijfsvoorwaarden.