Opmerking: Dit privacybeleid is opgesteld in het Duits en vervolgens vertaald met www.DeepL.com.

 

Overzicht inhoud: 

1) Contactadres/verantwoordelijke persoon

2) Voorwaarden en rechtsgrondslag

3) Type, reikwijdte en doel

4) Persoonsgegevens in het buitenland

5) Rechten van betrokkenen

6) Gegevensbeveiliging

7) Kennisgevingen en mededelingen

8) Sociale media

9) Diensten van derden

10) Deelname aan wedstrijden

11) Meting van succes en bereik

12) Slotbepaling

 

1) Contactadres/verantwoordelijke persoon

Mode in Wolle GmbH
Ziegelfeldstrasse 60
CH - 4600 Olten

 

Personen die bevoegd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen:

Corinne Thiele

 

E-mailadres:

info@andreakreativ.ch

Telefoon: +41 71 657 22 87

Afdruk: https://andreakreativ.ch/nl/content/5-impressum

 

2) Voorwaarden en rechtsgrondslag

 

Inleiding:

Met deze gegevensbeschermingsverklaring geven we informatie over welke persoonsgegevens we verwerken in verband met onze activiteiten en werkzaamheden. In het bijzonder geven we informatie over waarvoor, hoe en waar we persoonsgegevens verwerken. We geven ook informatie over de rechten van personen van wie we gegevens verwerken.

 

Voor afzonderlijke of aanvullende activiteiten en handelingen kunnen verdere verklaringen over gegevensbescherming en andere juridische documenten, zoals algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden of deelnamevoorwaarden, van toepassing zijn.

 

We zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming en alle toepasselijke buitenlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals met name die van de Europese Unie (EU) met de General Data Protection Regulation (GDPR). De Europese Commissie erkent dat de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming een adequate gegevensbescherming garandeert.

 

Begrippen

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder de opslag, openbaarmaking, verwerving, verzameling, verwijdering, opslag, wijziging, vernietiging en het gebruik van persoonsgegevens.

 

Wettelijke basis

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de federale wet inzake gegevensbescherming (FADP) en de verordening inzake de federale wet inzake gegevensbescherming (FDPA).

 

3) Type, omvang en doel

Wij verwerken die persoonsgegevens die nodig zijn om onze activiteiten en activiteiten op een permanente, gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare manier te kunnen uitvoeren. Dergelijke persoonsgegevens kunnen in het bijzonder vallen in de categorieën inventaris- en contactgegevens, browser- en apparaatgegevens, inhoudsgegevens, meta- of marginale gegevens en gebruiksgegevens, locatiegegevens, verkoopgegevens evenals contract- en betalingsgegevens.

 

We verwerken persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is voor de relevante doelstelling(en) of zoals vereist door de wet. Persoonsgegevens waarvan de verwerking niet langer nodig is, worden geanonimiseerd of verwijderd.

 

Wij kunnen persoonsgegevens door derden laten verwerken. Wij kunnen persoonsgegevens samen met derden verwerken of aan derden doorgeven. Dergelijke derden zijn met name gespecialiseerde leveranciers van wiens diensten wij gebruik maken.

 

In principe verwerken we persoonsgegevens alleen met toestemming van de betrokkene, tenzij de verwerking is toegestaan om andere wettelijke redenen, bijvoorbeeld om een contract met de betrokkene na te komen en voor overeenkomstige precontractuele maatregelen, om onze doorslaggevende legitieme belangen te beschermen, omdat de verwerking duidelijk blijkt uit de omstandigheden of na voorafgaande informatie.

 

In deze context verwerken we met name informatie die een betrokkene vrijwillig en zelf aan ons verstrekt wanneer hij of zij contact met ons opneemt - bijvoorbeeld per brief, e-mail, instant messaging, contactformulier, sociale media of telefoon - of wanneer hij of zij zich registreert voor een gebruikersaccount. We kunnen dergelijke informatie bijvoorbeeld opslaan in een adresboek, klantendatabase of met vergelijkbare tools. Als we gegevens over andere personen ontvangen, zijn de verzendende personen verplicht om de gegevensbescherming met betrekking tot deze personen te waarborgen en de juistheid van deze persoonsgegevens te garanderen.

 

We verwerken ook persoonsgegevens die we van derden ontvangen, die we uit publiek toegankelijke bronnen verkrijgen of die we verzamelen in het kader van onze activiteiten en werkzaamheden, indien en voor zover een dergelijke verwerking om wettelijke redenen is toegestaan.

 

4) Persoonsgegevens in het buitenland

Wij verwerken persoonlijke gegevens in Zwitserland en in de Europese Economische Ruimte (EER). We kunnen persoonlijke gegevens echter ook exporteren of overdragen naar andere landen, met name om ze daar te (laten) verwerken.

 

We kunnen persoonsgegevens exporteren naar alle staten en gebieden op aarde en elders in het universum, op voorwaarde dat de wet daar adequate gegevensbescherming garandeert volgens de beoordeling van de Federal Data Protection and Information Commissioner(FDPIC) of volgens het besluit van de Zwitserse Federale Raad en - indien en voor zover de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing is - volgens het besluit van de Europese Commissie.

 

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan landen waarvan de wetgeving geen adequate gegevensbescherming waarborgt, op voorwaarde dat de gegevensbescherming om andere redenen is gewaarborgd, in het bijzonder op basis van standaardclausules inzake gegevensbescherming of met andere passende waarborgen. Bij wijze van uitzondering kunnen we persoonsgegevens exporteren naar landen zonder adequate of passende gegevensbescherming als aan de speciale vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving is voldaan, bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen of een rechtstreeks verband met het sluiten of uitvoeren van een contract. Op verzoek zullen we betrokkenen graag informatie verstrekken over eventuele garanties of een kopie van eventuele garanties.

 

5) Rechten van betrokkenen

De betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken, hebben rechten volgens de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze omvatten het recht op informatie en het recht op correctie, verwijdering of blokkering van de verwerkte persoonsgegevens. Om een snelle verwerking te garanderen, verzoeken wij u om uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten schriftelijk naar het contactadres te sturen. Betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken, hebben het recht om in beroep te gaan bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Zwitserland is de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

 

6) Gegevensbeveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevensbeveiliging af te stemmen op het risico. Helaas kunnen we echter geen absolute gegevensbeveiliging garanderen.

Onze website is toegankelijk via transportversleuteling (SSL / TLS, in het bijzonder met het Hypertext Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS). De meeste browsers geven transportversleuteling aan met een hangslot in de adresbalk.

 

Onze digitale communicatie - zoals in principe alle digitale communicatie - is onderhevig aan massale bewaking zonder enige reden of verdenking, evenals andere bewaking door veiligheidsinstanties in Zwitserland, de rest van Europa, de Verenigde Staten van Amerika (VS) en andere landen. Wij kunnen geen directe invloed uitoefenen op de overeenkomstige verwerking van persoonlijke gegevens door geheime diensten, politieagentschappen en andere veiligheidsautoriteiten.

 

Gebruik van de website

 

Cookies

Wij gebruiken cookies. Cookies - zowel onze eigen cookies (first-party cookies) als cookies van derden wiens diensten wij gebruiken (third-party cookies) - zijn gegevens die in de browser worden opgeslagen. Dergelijke opgeslagen gegevens hoeven niet beperkt te zijn tot traditionele cookies in tekstvorm.

 

Cookies kunnen tijdelijk in de browser worden opgeslagen als "sessiecookies" of voor een bepaalde periode als zogenaamde permanente cookies. "Sessiecookies" worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Permanente cookies hebben een specifieke opslagperiode. Cookies maken het met name mogelijk om een browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website en zo bijvoorbeeld het bereik van onze website te meten. Permanente cookies kunnen echter ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld online marketing.

 

Cookies kunnen op elk moment geheel of gedeeltelijk worden gedeactiveerd en verwijderd in de browserinstellingen. Zonder cookies is onze website mogelijk niet meer volledig beschikbaar. We vragen actief - ten minste indien en voor zover nodig - om uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van cookies.

 

In het geval van cookies die worden gebruikt voor prestatie- en bereikmeting of voor advertenties, is een algemeen bezwaar ("opt-out") mogelijk voor talloze diensten via AdChoices (Digital Advertising Alliance of Canada), het Network Advertising Initiative (NAI), YourAdChoices (Digital Advertising Alliance) of Your Online Choices (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA).

 

Server logbestanden

We kunnen de volgende informatie verzamelen voor elke toegang tot onze website, op voorwaarde dat deze informatie door uw browser wordt doorgegeven aan onze serverinfrastructuur of kan worden bepaald door onze webserver: Datum en tijd inclusief tijdzone, Internet Protocol (IP)-adres, toegangsstatus (HTTP-statuscode), besturingssysteem inclusief gebruikersinterface en versie, browser inclusief taal en versie, individuele subpagina van onze website die is bezocht inclusief de hoeveelheid overgedragen gegevens, website die het laatst is bezocht in hetzelfde browservenster (referrer).

 

We slaan deze informatie, die ook persoonsgegevens kan zijn, op in serverlogbestanden. De informatie is nodig om onze website op een permanente, gebruiksvriendelijke en betrouwbare manier ter beschikking te stellen en om de veiligheid van gegevens en dus in het bijzonder de bescherming van persoonlijke gegevens - ook door derden of met de hulp van derden - te garanderen.

 

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd, d.w.z. wanneer u onze website verlaat.

 

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens is verplicht voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er voor de gebruiker geen mogelijkheid om de website te gebruiken zonder dergelijke verwerking van gegevens.

 

Tracking pixel

We kunnen trackingpixels gebruiken op onze website. Tracking pixels worden ook wel web beacons genoemd. Tracking pixels - inclusief die van derden wiens diensten wij gebruiken - zijn kleine, meestal onzichtbare afbeeldingen die automatisch worden opgehaald wanneer u onze website bezoekt. Pixeltellers kunnen worden gebruikt om dezelfde informatie te verzamelen als serverlogbestanden.

 

7) Meldingen en mededelingen

We sturen meldingen en mededelingen per e-mail en via andere communicatiekanalen zoals instant messaging of sms.

 

Meting van prestaties en bereik

Kennisgevingen en berichten kunnen weblinks of trackingpixels bevatten die registreren of een individuele communicatie is geopend en op welke weblinks is geklikt. Dergelijke weblinks en trackingpixels kunnen ook het gebruik van meldingen en berichten op persoonlijke basis registreren. We hebben deze statistische registratie van het gebruik nodig voor het meten van prestaties en bereik om effectief en op een gebruiksvriendelijke manier kennisgevingen en berichten te kunnen versturen op basis van de behoeften en leesgewoonten van de ontvangers, en om deze permanent, veilig en betrouwbaar te kunnen versturen.

 

Toestemming en bezwaar

In principe moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor het gebruik van uw e-mailadres en andere contactadressen, tenzij dit gebruik om andere wettelijke redenen is toegestaan. Voor elke toestemming gebruiken we waar mogelijk de "double opt-in" procedure, d.w.z. u ontvangt een e-mail met een weblink die u moet aanklikken om te bevestigen, zodat er geen misbruik door onbevoegde derden kan plaatsvinden. We kunnen dergelijke toestemmingen vastleggen, inclusief het IP-adres (Internet Protocol), datum en tijd, voor bewijsvoering en om veiligheidsredenen.

 

In principe kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van kennisgevingen en mededelingen zoals nieuwsbrieven. Met een dergelijk bezwaar kunt u tegelijkertijd bezwaar maken tegen de statistische registratie van het gebruik voor het meten van prestaties en bereik. Dit doet geen afbreuk aan noodzakelijke kennisgevingen en mededelingen in verband met onze activiteiten en werkzaamheden.

 

Serviceproviders voor meldingen en berichten

We versturen kennisgevingen en berichten via gespecialiseerde serviceproviders.

 

Voor klantcommunicatie via e-mail of pushberichten, als onderdeel van de toestemming die je ons hebt gegeven, worden je persoonlijke klantgegevens opgeslagen via onze Outllook-mailbox.

 

In het geval dat je contact met ons opneemt via een social media-platform, willen we je erop wijzen dat dit geen eigendom is van of wordt gecontroleerd door DOBI, de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens die aan ons worden verstrekt via het betreffende social media-platform kan daarom niet worden gegarandeerd. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de exploitanten en eigenaren van het betreffende social media-platform.

 
8) Sociale media

We zijn aanwezig op sociale mediaplatforms en andere online platforms om te communiceren met geïnteresseerde personen en om informatie te verstrekken over onze activiteiten en werkzaamheden. In verband met dergelijke platforms kunnen persoonsgegevens ook buiten Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

 

De Algemene Voorwaarden (AV) en Gebruiksvoorwaarden, evenals verklaringen over gegevensbescherming en andere bepalingen van de individuele exploitanten van dergelijke platforms zijn in elk geval ook van toepassing. Deze bepalingen informeren in het bijzonder over de rechten van betrokkenen direct tegenover het betreffende platform, waaronder bijvoorbeeld het recht op informatie.

 
9) Diensten van derden

We maken gebruik van diensten van derden om onze activiteiten en activiteiten op een duurzame, gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare manier te kunnen uitvoeren. Dergelijke diensten stellen ons onder andere in staat om functies en inhoud in te sluiten op onze website. In het geval van een dergelijke inbedding registreren de gebruikte diensten om technisch dwingende redenen het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruikers ten minste tijdelijk.

 

Voor noodzakelijke veiligheidsgerelateerde, statistische en technische doeleinden mogen derden, wiens diensten wij gebruiken, gegevens met betrekking tot onze activiteiten en werkzaamheden op een geaggregeerde, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde manier verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld prestatie- of gebruiksgegevens om de betreffende dienst te kunnen aanbieden.

 

We gebruiken in het bijzonder:
Diensten van Google: Aanbieders: Google LLC (VS) / Google Ireland Limited (Ierland) voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland; Algemene informatie over gegevensbescherming: "Privacy- en beveiligingsprincipes", Privacybeleid, "Google zet zich in om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven", "Gids voor privacybeleid in Google-producten", "Hoe we gegevens gebruiken van websites of apps waarop of waarin onze services worden gebruikt" (informatie verstrekt door Google), "Cookietypes en andere technologieën die door Google worden gebruikt", "Gepersonaliseerde reclame" (activering/deactivering/instellingen).

Digitale infrastructuur

We maken gebruik van diensten van derden om te voorzien in de noodzakelijke digitale infrastructuur in verband met onze activiteiten en werkzaamheden. Dit zijn bijvoorbeeld hosting- en opslagdiensten van gespecialiseerde aanbieders.

 
Momenteel gebruiken we voor de webshop

 

eShop TI Solutions GmbH uit Zwitserland / Privacybeleid

 
Contactopties:

We gebruiken diensten van derden om beter met u en anderen, zoals klanten, te communiceren. We gebruiken met name:

 
WhatsApp:
Instant messaging service; aanbieder: WhatsApp Ireland Limited (IRL): informatie over gegevensbescherming (privacybeleid).

 

Je hebt ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via verschillende sociale mediaplatforms. In het geval dat je contact met ons opneemt via een socialemediaplatform, willen we je erop wijzen dat dit geen eigendom is van of wordt gecontroleerd door DOBI en dat de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens die via het betreffende socialemediaplatform aan ons beschikbaar worden gesteld, daarom niet kan worden gegarandeerd. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de exploitanten en eigenaren van het betreffende social media-platform.

 

Social media-functies en social media-inhoud

We gebruiken diensten en plugins van derden om functies en inhoud van sociale mediaplatforms in te sluiten en om het delen van inhoud op sociale mediaplatforms en op andere manieren mogelijk te maken.

We gebruiken met name:

 

Facebook (sociale plugins):
Insluiten van Facebook-functies en Facebook-inhoud, bijvoorbeeld "Vind ik leuk" of "Delen"; aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited (Ierland) en andere Meta-bedrijven (ook in de VS); informatie over gegevensbescherming: privacybeleid.

 

Instagram-platform:
Insluiten van Instagram-inhoud; aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited (Ierland) en andere Meta-bedrijven (inclusief in de VS); informatie over gegevensbescherming: verklaring gegevensbescherming (Instagram), verklaring gegevensbescherming (Facebook).

 

Lettertypen

We gebruiken diensten van derden om geselecteerde lettertypen en pictogrammen, logo's en symbolen op onze website in te sluiten.

We gebruiken met name

 

Adobe Fonts:
Fonts; Aanbieder: Adobe Inc. (VS) voor gebruikers in de VS / Adobe Systems Software Ireland Limited (Ierland) voor gebruikers buiten de VS; Privacyinformatie: "Adobe Privacy Center

 

Font Awesome:
Pictogrammen en logo's; Aanbieder: Fonticons Inc (VS); Privacyinformatie: privacybeleid.

 

Google Fonts:
Fonts; Aanbieder: Google; Google Fonts-specifieke informatie: "Wat betekent het gebruik van de Google Fonts API voor de privacy van mijn gebruikers?". ("Wat betekent het gebruik van de Google Fonts API voor de privacy van mijn gebruikers?").

 

Kaarten

We maken gebruik van diensten van derden om kaarten op te nemen in onze website en CRM-systemen. We gebruiken met name: Google Maps inclusief Google Maps Platform:

Kaartendienst; Aanbieder: Google; Google Maps-specifieke informatie: 'Hoe Google locatie-informatie gebruikt'.

 

Kredietcontrole

Aangezien in de webshop andreakreativ.ch geen aankopen op rekening worden aangeboden, wordt in onze webshop geen kredietcontrole uitgevoerd.

 

Betalingen

Wij maken gebruik van gespecialiseerde dienstverleners om betalingen van onze klanten veilig en betrouwbaar te verwerken. Voor de verwerking van betalingen gelden aanvullend de wettelijke teksten van de afzonderlijke dienstverleners, zoals Algemene Voorwaarden (AV) of verklaringen inzake gegevensbescherming. We gebruiken in het bijzonder

 

Stripe:

Verwerking van betalingen; Aanbieder: Stripe Inc (VS); Informatie over gegevensbescherming: Verklaring gegevensbescherming.

 

TWINT:

Mobiele betaalapp voor iOS en Anfroid; Aanbieder: TWINT AG (CH); Informatie over gegevensbescherming: Verklaring gegevensbescherming

 

Paypal:

Verwerking van betalingen; Aanbieder: PayPal Pte. Ltd. (SGP); Informatie over gegevensbescherming: Verklaring gegevensbescherming

 

Reclame

We maken gebruik van de mogelijkheid om gerichte reclame weer te geven voor onze activiteiten en werkzaamheden op derden, zoals sociale mediaplatforms en zoekmachines.

 

We willen dergelijke advertenties met name gebruiken om mensen te bereiken die al geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en activiteiten of die daarin geïnteresseerd zouden kunnen zijn (remarketing en targeting). Voor dit doel kunnen we overeenkomstige - mogelijk ook persoonlijke - informatie doorgeven aan derden die dergelijke reclame mogelijk maken. We kunnen ook bepalen of onze reclame succesvol is, d.w.z. in het bijzonder of deze leidt tot bezoeken aan onze website (conversietracking).

 

Derden bij wie wij adverteren en waar u als gebruiker bent geregistreerd, kunnen het gebruik van ons online-aanbod aan uw profiel daar toewijzen.

 

We gebruiken in het bijzonder:

 

Adverteren op Facebook (Facebook Ads):

Adverteren in sociale media; aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited (Ierland) en andere Meta-bedrijven (ook in de VS); informatie over gegevensbescherming: remarketing en targeting met name met de Facebook Pixel evenals Custom Audiences inclusief Lookalike Audiences, verklaring gegevensbescherming, "reclamevoorkeuren" (registratie van de gebruiker vereist).

 

Google Ads:

Zoekmachineadvertenties; aanbieder: Google; Google Ads-specifieke informatie: Adverteren op basis van onder andere zoekopdrachten, gebruik van verschillende domeinnamen - specifiek doubleclick.net, googleadservices.com en googlesyndication.com - voor Google Ads, "Adverteren" (Google), "Waarom zie ik een bepaalde advertentie?".

 

Instagram-advertenties:

Adverteren op sociale media; Aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited (Ierland) en andere Meta-bedrijven (ook in de VS); informatie over gegevensbescherming: remarketing en targeting met name met Facebook Pixel evenals Custom Audiences inclusief Lookalike Audiences, gegevensbeschermingsverklaring (Instagram), gegevensbeschermingsverklaring (Facebook), "Advertentievoorkeuren" (Instagram) (gebruikersregistratie vereist), "Advertentievoorkeuren" (Facebook) (gebruikersregistratie vereist).

 

LinkedIn-advertenties:

Adverteren via sociale media; Aanbieder: LinkedIn Corporation (VS) / LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland); Informatie over gegevensbescherming: Remarketing en targeting in het bijzonder met de LinkedIn Insight Tag, "Gegevensbescherming", Privacybeleid, Cookiebeleid, Bezwaar tegen gepersonaliseerde reclame.

 

10) Deelname aan wedstrijden

We gebruiken je persoonlijke gegevens, die je bij ons achterlaat door deel te nemen aan prijsvragen en daarbij onze Algemene Voorwaarden te accepteren, voor marketing- en reclamedoeleinden. Een infomail/nieuwsbrief met het laatste nieuws of speciale promoties kan een paar keer per maand naar het door jou opgegeven e-mailadres worden gestuurd. Dit dient om u te informeren over promoties en nieuws. Onze legitieme belangen dienen als rechtsgrondslag. In het geval van nieuwsbrieven en andere elektronische communicatie kunt u zich meestal afmelden voor de betreffende dienst via een afmeldlink die in de communicatie is geïntegreerd.

 

11) Meting van prestaties en bereik

We gebruiken diensten en programma's om te bepalen hoe ons online aanbod wordt gebruikt. In deze context kunnen we bijvoorbeeld het succes en bereik van onze activiteiten en activiteiten meten, evenals het effect van links van derden naar onze website. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook testen en vergelijken hoe verschillende versies van ons online aanbod of delen van ons online aanbod worden gebruikt ("A/B-test"-methode). Op basis van de resultaten van de prestatie- en bereikmeting kunnen we met name fouten corrigeren, populaire inhoud versterken of verbeteringen aanbrengen in ons onlineaanbod.

 

Bij het gebruik van diensten en programma's voor prestatie- en bereikmeting moeten de IP-adressen (Internet Protocol) van individuele gebruikers worden opgeslagen. IP-adressen worden altijd ingekort ("IP-masking") om het principe van gegevensbesparing te volgen door de overeenkomstige pseudonimisering en zo de gegevensbescherming van gebruikers te verbeteren.

 

Bij het gebruik van diensten en programma's voor prestatie- en bereikmeting kunnen cookies worden gebruikt en gebruikersprofielen worden aangemaakt. Gebruikersprofielen omvatten bijvoorbeeld de bezochte pagina's of bekeken inhoud op onze website, informatie over de grootte van het scherm of browservenster en de - ten minste bij benadering - locatie. Gebruikersprofielen worden in principe alleen pseudoniem aangemaakt. We gebruiken gebruikersprofielen niet om individuele gebruikers te identificeren. Afzonderlijke diensten van derden waarbij gebruikers zijn geregistreerd, kunnen, indien nodig, het gebruik van ons online aanbod toewijzen aan de gebruikersaccount of het gebruikersprofiel bij de betreffende dienst.

 

In het bijzonder gebruiken we:

 

Google Analytics:

Prestatie- en bereikmeting; Aanbieder: Google; Google Analytics-specifieke informatie: Meting ook over verschillende browsers en apparaten (cross-device tracking) evenals met gepseudonimiseerde Internet Protocol (IP)-adressen, die bij wijze van uitzondering alleen volledig aan Google in de VS worden doorgegeven, "Gegevensbescherming", "Browser add-on om Google Analytics te deactiveren".

 

Google Tag Manager:

Integratie en beheer van andere services voor prestatie- en bereikmeting en andere services van Google en derden; aanbieder: Google; Google Tag Manager-specifieke informatie: "Gegevens verzameld met Google Tag Manager"; meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij de afzonderlijke geïntegreerde en beheerde services.

 

Meta Pixel:

Remarketing en volgen van conversies; aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited (Ierland) en andere Meta-bedrijven (ook in de VS); details over gegevensbescherming: verklaring gegevensbescherming.

 

Google Inc:

Remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" functie; aanbieder: Google Inc (VS); gegevensbeschermingsinformatie: gegevensbeschermingsverklaring

 

Google Adwords:

Conversietracking; aanbieder: Google Inc. (VS); informatie over gegevensbescherming: verklaring gegevensbescherming

 

Google Signals en Universal Analytics:

Webanalysedienst; Aanbieder: Google Inc. (VS); Informatie over gegevensbescherming: verklaring gegevensbescherming

 

Bing Ads:

Universal Event Tracking (UET); Aanbieder: Microsoft Corporation (VS); Informatie over gegevensbescherming: verklaring gegevensbescherming

 

Hotjar:

Tracking van gebruikersgedrag; Aanbieder: Hotjar Ltd (GBR); Informatie over gegevensbescherming: verklaring gegevensbescherming

 

Microsoft Clarity:

Volgen van gebruikersgedrag; Aanbieder: Microsoft Corporation (VS); Informatie over gegevensbescherming: Verklaring gegevensbescherming; Algemene voorwaarden: AGB's

 

12) Slotbepalingen

We kunnen deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde aanpassen en aanvullen. Wij zullen over dergelijke aanpassingen en wijzigingen op passende wijze informeren, in het bijzonder door de desbetreffende actuele verklaring inzake gegevensbescherming op onze website te publiceren.

 

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text

Product toegevoegd aan verlanglijstje